Toelichting op de jaarcijfers 2017

Balans

 • De liquide middelen bestaan uit de saldi van een betaal- en spaarrekening bij de bank.
 • Overige activa zijn nog te ontvangen subsidies.
 • Overlopende passiva bestaat uit kosten voor taallessen.
 • Reserve is het vermogen van SPA, bedoeld om fluctuaties in de inkomsten op te vangen. In 2017 is de reserve weer iets op peil gekomen.

Resultatenrekening

 • Subsidies bestaan uit bijdragen van de gemeenten in het werkgebied van SPA
 • Lesgelden zijn de bijdragen van de cursisten
 • Overige inkomsten bestaat uit rente van de bankrekening. Deze waren nihil in 2017
 • Taallessen en – activiteiten zijn de kosten van de primaire activiteiten. Hierin zijn onder meer de kosten van de freelance coördinator opgenomen
 • Vrijwilligerskosten zijn kosten voor training van de vrijwillige taaltrainers en een klein blijk van waardering voor deze vrijwilligers.
 • Promotie zijn de kosten die gemaakt worden om de activiteiten van SPA bekendheid te geven onder de doelgroep en bij samenwerkingspartners.
 • Overige organisatiekosten zijn bestuurskosten, organisatiekosten en bankkosten